Neden Destek

İTÜ'yü Neden Desteklemeyim?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni; bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.

• Eğitim-öğretimini değişim, gelişim ve ihtiyaçlara uygun olarak güncelleyen,

• İhtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde üniversitemizin küresel düzeyde yarışmasını sağlayan,

 • Bireylerin yetenek ve yetkinliklerini geliştirmesi, özgün, yenilikçi yaklaşımlarda bulunması için disiplinler arası ve uluslararası etkileşimli eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleyen,

 • Küresel düzeyde Ar-Ge çıktıları üreten, inovasyon ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiren,

• Hesap verebilirlik temelinde özerklik sağlayan,

• Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştiren,

 •Akreditasyon, iç ve dış denetim mekanizmalarının sürdürülebilirliğini sağlayan, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

  • Daha fazla sayıda başarılı ve ihtiyaç sahibi gencin İTÜ’nün yenilikçi ve kaliteli eğitiminden faydalanabilmesine, eğitimin önündeki maddi engellerin kaldırılmasına burs vererek destek olabilirsiniz.
  • Yeni bilgi ve teknolojilerin üretilmesine ve yayılmasına, araştırmaya ve bölümlere bağış yaparak destek olabilirsiniz.
  • Sosyal/topluma hizmet projelerine bağış yaparak, öğrencilerin toplumsal değişime öncülük edecek projeler gerçekleştirmesine destek olabilirsiniz.